Category Archives: ATS

Ôn lại kiến thức CAT, Code…

  • Code tàu bay (liên quan đến chiều dài đường CHC, sải càng, sải cánh):

  • CAT tốc độ tàu bay:

  • CAT nhiễu động tàu bay:

L=  7 tấn hoặc nhẹ hơn,

M= nặng hơn 7 tấn và nhẹ hơn 136 tấn,

H= 136 tấn hoặc nặng hơn.

  • CAT của ILS (theo khuyến cáo ICAO):

+ CAT I: cho phép xuống đến 60m, VIS 800 hoặc RVR 550m;

+ CAT II: cho phép xuống đến 30m, RVR 350m (VVNB: 40m RVR 400m);

+ CAT IIIA: cho phép xuống đến 30m, RVR 200m;

+ CAT IIIB: cho phép xuống đến 15m, RVR 250m;

+ CAT IIIC: không giới hạn.